Project management

Project management

El Project Management o Direcció Integrada de Projectes, representa avui dia, la fòrmula més avançada i eficaç per a la realització de projectes de construcció.

Mitjançant aquesta Direcció Integrada de Projectes el client obté el control absolut tant a la fase de projecte com a la fase de construcció.

El Project Manager ocupa una posició d'independència, és l'element vertebrador i coordinador entre els interessos del client, els objectius de l'equip facultatiu i el treball de la constructora.

ATAC PM és soci del PMI (Project Management Institute) i segueix els seus estàndards de gestió

El Project Management Institute (PMI) es una organización internacional sin fines de lucro que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. Desde principios de 2011, es la más grande del mundo en su rubro, dado que se encuentra integrada por cerca de 500 000 miembros en casi 100 países. La oficina central se encuentra en la localidad de Newtown Square, en la periferia de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania (Estados Unidos). Sus principales objetivos son:

 • Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos.
 • Generar conocimiento a través de lainvestigación.
 • Promover la Gestión de Proyectos comoprofesión a través de sus programas de certificación.

La Guía del PMBOK, desarrollada por el Project Management Institute, contiene una descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos reconocidos como buenas prácticas. Actualmente en su quinta edición, es el único estándar ANSI para la gestión de proyectos. Todos los programas educativos y certificaciones brindadas por el PMI están estrechamente relacionadas con el PMBOK

(Fuente : wikipedia)

Organització amb Servei de PM

gestio-projectes-olot-girona

project-management-olot

project-management-institute

project-management-processes

Construction management

Adoptant aquest servei, el client o promotor es dotarà dels recursos professionals externs que li permetran mantenir un control directe sobre la construcció.

En aquest cas, el contractista general és substituït per una gestió de construcció (divisió de l'obra per lots) que li permetrà gaudir de les següents avantatges:

 • Reducció directa de cost. El marge de gestió és inferior al marge de contractista general
 • Reducció de temps total. Execució simultània de Projecte i Obra
 • Treball en equip amb Projectistes i Constructors on s’aprofiten totes les aportacions i punts de vista
 • Bona digestió de canvis i millores durant tot el procés

construction-management

Organització amb Servei de PM + CM

gestio-construcció

Project monitoring

Aquest servei d'alt valor afegit està a dirigit a clients inversors, entitats financeres, operadors i administració pública. Sorgeix de la necessitat d'incorporar un expert independent amb l'objectiu d'identificar i advertir del risc durant el desenvolupament d'un projecte, sobretot quan coincideixen diversos socis o interessats. ATAC PM té l'experiència suficient per a avaluar i conduir les diverses situacions de risc que es puguin generar.

La intervenció en un procés de Project Monitoring requereix la màxima discreció i confidencialitat, d'acord amb la naturalesa de la informació que es gestiona.

L'aspecte més important de la intervenció del Project Monitor recau en la verificació de l'ús que es fa dels fons invertits.

project-monitoring

Organització amb Servei de Monitoring

monitoritzacio-projectes

Auditories de projectes

 • Funcionalitat dels espais d’acord amb els requeriments de l’usuari final
 • Idoneïtat del sistema estructural
 • Compatibilitat de les solucions constructives generals
 • Idoneïtat del sistema d’instal.lacions elèctriques i mecàniques
 • Coherència i alineació de tot el bloc econòmic (amidaments i pressupost) amb el projecte executiu
 • Estimació econòmica alternativa i grau de desviació del pressupost executiu
 • Potencialitat del Projecte a l’aparició d’addicionals durant l’execució, fruit d’indefinicions
 • Estimació sobre el comportament energètic de l’edifici projectat
 • Nivell de sostenibilitat dels materials i solucions proposades
 • Estimació sobre el manteniment futur de l’edifici projectat
 • Determinació i anàlisi de riscos sobre el Projecte Global : pre-existències, permisos, tipus de licitació i contractes previstos, plannings d’execució, fases finals de lliurament, garanties, ocupacions i inicis d’activitat
auditories-projectes-olot-girona