top of page
alex-bierwagen-Uuz7yti7SQA-unsplash.jpg

Rehabilitació Energètica d'Edificis

Gestió integral de tot el procés

El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima 2021-2030 ha fixat com a objectiu la rehabilitació energètica d' 1.200.000 habitatges.                               

Objectiu de reducció d'emissió de gasos efecte hivernacle en un 55% al 2030 respecte al 1990.                        

Objectiu d'ús d'energia de fonts renovables en un 32 % al 2030.                           

Objectiu de millora de l'eficiència energètica als edificis en un 32,5 % al 2030.                            

El sector de l'edificació és el responsable del consum d'un 30% de l'energia total.                                  

"La demanda d’energia dels edificis depèn de moltes variables però en general podríem dir que queda repartida de la següent forma :

40% de la demanda prové de la climatització (calefacció i refrigeració)

25% prové de la producció d’ACS (Aigua Calenta Sanitària)

25% prové de l’ús de cuines i electrodomèstics

10% prové de la il.luminació"

                        

Aplicacions i sistemes constructius per a la rehabilitació energética

                                   

1. Intervenció sobre l'envolvent tèrmica de l'edifici - façanes                        

    Façanes amb l'aïllament per l'exterior tipus SATE

    Insuflat d'aïllament a les cambres d'aire de les façanes                              

    Trasdossats interiors amb aïllament

                        

2. Intervenció sobre l'envolvent tèrmica de l'edifici - cobertes                                  

    Aïllament de cobertes inclinades                              

    Aïllament de cobertes planes  

                     

3. Intervenció sobre l'envolvent tèrmica de l'edifici - obertures exteriors                         Transmitància màxima promig del conjunt perfileria + vidre 1,5 W/m2K                       Estanquitat de les finestres classe 4                         

    Caixes de persianes tractades especialment                        

    Mesures de control solar                              

 

4. Intervenció sobre les instal.lacions de calefacció, ACS i refrigeració                           Renovacions de calderes                               

    Substitució de bombes de calor per sistemes d'aerotèmia                         

    Instal.lació de reductors de cabal d'ACS                               

    Instal.lacions solars tèrmiques                                  

    Sistemes passius de ventilació amb intercanviadors de calor                                 

 

5. Intervenció sobre les instal.lacions d'il.luminació                            

    Canvi de lluminàries a LED                            

    Millores en el control i gestió de la il.luminació                               

 

6. Intervenció sobre els electrodomèstics                                

    Substitució per equips de classe A+++                                  

Imagen 1.jpg
Imagen 2.jpg
Imagen 3.jpg
Imagen 4.jpg
Imagen 5.jpg
Imagen 6.jpg
Imagen 7.jpg
Imagen 8.jpg
Imagen 9.jpg

Procés de gestió

 1. Estimació inicial preliminar de les possibilitats de l'edifici

 2. Certificat Energètic Inicial

 3. Memòries tècniques i tramitació d'ajuts oficials NEXT GENERATION

 4. Projecte Executiu de Rehabilitació

 5. Tramitació de crèdit bancari

 6. Licitació de contractistes

 7. Planificació detallada

 8. Execució

 9. Seguiment i control

 10. Certificat Energètic Final

 11. Tancament

 12. Inici fase de garantia

Agent Rehabilitador

ATAC PM disposa de l'acreditació per a desenvolupar la tasca d'AGENT REHABILITADOR emesa per ANERR (Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma) d'acord amb les directrius del Real Decreto 853/2021, del 5 d'octubre.

bottom of page